8 juli, 2018

AC # 449-546

Arcana Cœlestia Vol I

Pastor Göran Appelgren, Swedenborgskyrkan i Stockholm

1 Mos kap 5, # 449-546

En liten tillbakablick på kap 4:

Från den Fornäldsta (FÄK) till den Forngamla kyrkan (FGK)
Det måste alltså finnas en övergång, där de som hörde till den FÄK fortsatte in i den FGK, t ex:

  • ”Att Herren efteråt, med trons om medel, begåvade människorna med det heliga som kommer av kärlek och det åtföljande goda är vad som betecknades med ’Jabal som föddes av Ada’.” AC 436
  • Och med blicken riktad framåt mot Noa: ”Likväl är det så att en kärna av kyrkan alltid finns kvar … Så förhöll det sig också med den Fornäldsta kyrkan, av vilken det fanns en kvarleva som överlevde ända till floden och till och med längre. Det var denna kvarleva av den Fornäldsta kyrkan som fick namnet Noa.” AC 407

Kain, Hanok, … Lemek
Kain och Hanok står för en tro som är helt förstörd, men de måste leva vidare, eftersom människokärleken alltså kommer tillbaka via tron, dvs via det som Kain, Hanok och Lemek står för, kunskaper om sant och gott. Det är detta som tillsammans med kvarlevan gör utvecklingen möjlig.


Kap 5
Först en fundering på de tre nivåerna i den inre av Ordet. Här handlar det mycket om den inre historiska betydelsen. Ordets första uppgift är att vägleda människan, så att hon hittar rätt: ”Så säger HERREN, din återlösare, Israels Helige: Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra. O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor.” Jes 48:17-18

Men en bättre, djupare förståelse av de historiska förhållandena hjälper till att förstå helheten. Därför finns det ett värde i att lägga ner lite möda på också på att förstå det historiska. Det är egentligen samma sak med vårt vardagliga liv. Vi förstår världen vi lever i bättre om vi förstår historiska skeden och kan då göra bättre val.

Släkttavlor
I kap 5 har vi en lång släkttavla som slutar med Noa och hans tre söner. Det är inte en direkt fortsättning på kapitel 4 utan mer som en parallell. Men den andliga
förändringen hos människorna på den tiden är fortfarande temat.

Adam (Människa) fick sonen Set. Kain finns inte med, men när vi kommer till Hanok, så kan vi bakåt koppla ihop honom med Kain. Som sagt, det är som en parallell.

Vers 1 är som en mycket kort sammanfattning på kap 1-2, de sju skapelsedagarna. ”Här handlar det om den Fornäldsta kyrkans födelse och fortplantning.” AC 474

Sedan följer en utveckling som går nedåt. Set t ex går ett steg bakåt, från att ha varit himmelska människor till att vara andliga (AC 484).

Vers 5: ’Människan dog’ . Här finns ett resonemang om hur alla kyrkor efter hand urartar (dör). ”Med tiden avtar och urartar kyrkan och en tidigare redbarhet går förlorad i huvudsak beroende på att det onda arvet ökar.” AC 494:1

Som vi också kunde se i kap 4 så utgör de tre kyrkorna Människa (Adam), Set och Enos den Fornäldsta kyrkan när den fortfarande är i ett gott tillstånd. (AC 438-9)

”Dessa tre kyrkor – Människa (Adam), Set och Enos – utgjorde tillsammans den Fornäldsta kyrkan. De hade emellertid olika grader av fullkomlighet i fråga om förmågan att förnimma.” AC 502

Förnimmelse och lära
Det mest utmärkande för förändringen var att förnimmelseförmågan försämrades för att till slut helt upphöra. Ett steg på vägen och en förberedelse för fortsättningen var Hanok. Under den tiden skrevs det ned läror (AC 519, 521) som skulle komma att användas senare under Noa.

Noa
När vi kommer till Noa så har vi tagit steget in i den Forngamla kyrkan. ”Den kyrka som kallades Noa skall inte räknas till de kyrkor som fanns före floden.” AC 535