8 juli, 2018

AC # 3075-3153

Arcana Cœlestia Vol IV

Pastor Göran Appelgren, Swedenborgskyrkan i Stockholm

1 Mos kap 24, vers 15-33, # 3075-3153

Obegripligt
Något som väcker stort intresse hos dem som hittar Nya Kyrkans skrifter är att Ordets eller Bibelns bokstavsmening bär på en inre mening som öppnar dörren till en helt annan värld. Det handlar om människans inre liv, hennes sanningssökande, hennes längtan efter kärlek och godhet i livet. Och det handlar om hur vår Gud blev Människa och därmed vår Frälsare. Denna gåva från Gud innebär dock att samma dörrar öppnas in i en värld som är oändlig, och där finns så mycket kunskap att det aldrig, aldrig i evighet går att nå till slutet. Det ska vi vara glada för, ty denna skatt kommer alltid att finnas och kommer alltid att inspirera och vägleda oss. Därför ska vi inte bli nedslagna av följande citat utan snarare känna att vi har börjat på ett äventyr, en lång, spännande resa.

 • ”Detta övergår inte bara all vanlig mänsklig fattningsförmåga utan också en mera avancerad sådan.”
  AC # 3085:1
 • ”Jag inser att dessa arcana är alltför djupa för att man lätt skall förstå dem.”
  AC # 3086

 

Sammanfattning av kapitlet
En kort sammanfattning av hela kapitlet så långt som vi har läst är följande. Den inre andliga utvecklingen handlar om att ett sant äktenskap mellan det goda och det sanna ska upprättas. Det tar tid och det går steg för steg:

 • ”Med införandet av det sanna och dess förbindelse med det goda förhåller det sig liksom med en jungfru som trolovas och sedan förenas med en man, det vill säga hon har fått kännedom om allt, innan hon ger sitt samtycke. Trots att dessa förhållanden inte är synbara för människan, när sanningarna införs i och förbinds med det goda, det vill säga när hon omdanas, så äger de likväl rum. Det vill säga först äger undervisning rum – det goda får kännedom om det sanna och det sanna om det goda – och därefter ger båda parter sitt samtycke, varom det handlar härnäst.”
  AC #3155

 

Fullkomlighet
Jesus säger i Matteus: ”Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.” Matt 5:48 Det klarar vi inte, men det beskriver en andlig process inom oss. Följande citat visar vilken fullkomlig kunskap Herren har om oss och hur Han leder oss enligt Sina exakta lagar – i barmhärtighet och omtanke:

 • “Inget annat än det fullkomliga sanna tillåts någonsin vara tillsammans med det fullkomliga goda [när det sanna skall föras in i och förbindas med det goda]. När någonting mindre än fullkomligt sant närmar sig, förbinder sig detta sanna inte med det fullkomliga goda, utan med någon sorts gott som i sig självt inte är gott, men som ter sig som om det var gott. Om falskt närmar sig, drar sig det goda tillbaka till en inre position, och det falska förbinder sig utvärtes med något ont, som människan tror vara gott. Denna Gudomliga anordning vidtas av Herren genom andar och änglar, och är fullständigt fördolt i den här världen, men hör till det mest bekanta i den andra världen.”
  AC # 3110:2

Vi svävar i total okunnighet om hur vi pånyttföds och hur föreningen av gott och sant sker:

 • “Hos människan förbinds aldrig det sanna med det goda av [människans] egen makt, utan med hjälp av Herrens makt. … Allt gott och sant flyter in från Herren, all omdaning och pånyttfödelse är från Honom och människan vet inte det ringaste om hur hon pånyttföds. Nu för tiden vet människan inte ens att hon föds på nytt med det sanna och det goda som medel, än mindre att detta sanna introduceras i och förbinds med det goda och att detta så att säga sker genom en utforskning, det vill säga med stor precision.”
  AC # 3125

 

Det himmelska äktenskapet
Genomgående i hela teologin är att det ska ske en förening av de två grundelementen i människans andliga liv, viljan och förståndet. Det sker när det goda och det sanna förenas, och det kallas det himmelska äktenskapet. Det finns eller fanns i det Gudomliga, Jehovah, från början och steg ned i Gud som Människa, Jesus Kristus, ett steg i taget, först förebildat av äktenskapet mellan Abraham och Sarah, och nu mellan Isak och Rebecka:

 • “Att ´Rebecka´ förebildar det Gudomliga sanna, som skulle förbindas med det Gudomliga goda i det Förnuftiga, framgår av alla detaljer som förekommer i detta kapitel i den invärtes meningen, och också av att ´Isak´ förebildar Herrens Gudomliga Förnuftiga. Alltså förebildar ´Rebecka´, som blev Isaks hustru, något i det Förnuftiga, som skulle förenas liksom en hustru med sin äkta man, och detta något var uppenbarligen det Gudomliga Sanna, ty ´Abraham´ förebildade likaledes själva det Gudomliga Goda och ´Sarah, hans hustru´ själva det Gudomliga Sanna förbundet med det Gudomliga Goda.”
  AC # 3077:1

 

Det goda kommer först
Vi kommer ofta tillbaka till att, när det himmelska äktenskapet ska etableras i det inre, så är det hela tiden det goda som kommer först, sedan det som har med sanning att göra. Begrepp som har med sanning att göra är kunskaper, insikter, läror. Från högre håll, från Gud ner till det Förnuftiga flödar det Goda in i människans lägsta nivå, det naturliga:

 • ”I hela detta kapitel handlar det om det Gudomliga sanna [i det naturliga] som skulle förbindas med det Gudomliga Goda [i det Förnuftiga]. Det är detsamma som att säga att det Gudomliga Goda flöt in i den naturliga människan, det vill säga in i alla kunskapsfakta, insikter och lärobestämningar där, ty dessa hör till den naturliga människan, så vitt som de är i hennes minne. Och med hjälp av denna inflytelse spred det Gudomliga Goda ljus över det som fanns där, gjorde det levande och bragte det i ordning.“
  AC # 3086

Här följer fler citat om hur det goda leder utvecklingen:

 • ”När det gäller belysningen av det kunskapsmässiga hos den naturliga människan, så förhåller det sig så att det goda är källan till all upplysning, ty det goda, som närs av kärleken, kan jämföras med solens låga, som värme och ljus kommer ifrån.”
  AC # 3094:1
 • ”Oskulden och människokärleken utgör jordmånen, som utsädet av det sanna kan slå rot i och växa upp i.”
  AC # 3111:2
 • ”Det Gudomliga Goda flyter, som anförts, hos människan in i hennes förnuftiga och genom det förnuftiga in i hennes naturliga och till och med in i hennes minneskunskaper, det vill säga in i insikterna och lärobestämningarna där. Och genom tillämpning bildar sig det Gudomliga Goda där sanningar genom vilka det då upplyser allt som finns i den naturliga människan.”
  AC # 3128:3
 • ”Om detta sanna inte länkas samman med det goda i det förnuftiga, så får trons sanna aldrig något liv och inte heller bär det då någon frukt. Ty allt som kallas trons frukt är en frukt av det goda som hör till kärleken och människokärleken genom förmedling av det sanna som hör till tron. Om inte andlig värme, som är kärlekens goda, är aktivt närvarande i det andliga ljuset, som är trons sanna, skulle människan vara som hårdfrusen mark, såsom under vintern då ingenting växer och än mindre bär frukt. Ty alldeles som ljuset utan värme är fullständigt improduktivt, så är tron det utan kärlek.”
  AC # 3146:2

 

Utforskande
Ett tema i denna läsning är hur vi vanliga människor, den ”naturliga människan”, har en massa minneskunskaper, känner till fakta om världen, livet och om religiösa fenomen, Bibeln, läran osv, men att mycket i allt detta är ”orent”, är skenbar sanning och därför ännu inte kan förenas med godheten som flyter in från ett högre plan.

Berättelsen om tjänaren och Rebecka handlar om hur det högre goda från det Gudomliga (Jehovah) med tjänaren som förmedlare söker rätt på om sanningarna i det naturliga passar in. Rebeckas omedelbara gensvar vid mötet, där hon gör precis som Abraham och tjänaren hade talat om, beskriver hur detta utforskande leder till att rena sanningar kan förbindas med det högre goda. (Det här skulle man kunna göra en bra opera av!)

Allt går stegvis, precis som när människor lär känna varandra, speciellt när det handlar om äktenskap. Det är ju ett helt liv tillsammans som står på spel.

 • “Det sanna utforskades för att finna ut vad för slags oskuld som fanns i det, och strax därefter vad för slags människokärlek, innan det introducerades i det goda och sedan förbands med det.”
  AC # 3110:1
 • “Utforskandet innebär den noggrannaste avvägning för att förhindra det minsta av falskt att förbindas med det goda, eller det minsta av sant med det onda. Om detta inträffade skulle människan gå förlorad för evigt.”
  AC # 3116:2
 • “Allt verkligt sant är i den invärtes meningen gott, eftersom allt sant har sitt ursprung i det goda. Ty det sanna som inte har sin grund i det är inte sant. Ty det sanna är inte annat än den form som det goda tar.”
  AC # 3121
 • “Det Gudomliga Goda flöt in i den naturliga människan, det vill säga in i alla kunskapsfakta, insikter och lärobestämningar där, ty dessa hör till den naturliga människan, så vitt som de är i hennes minne. Och med hjälp av denna inflytelse spred det Gudomliga Goda ljus över det som fanns där, gjorde det levande och bragte det i ordning.”
  AC # 3086

 

Frihet
Mot slutet finns det avsnitt som belyser vikten av frihet i den andliga mognaden. Det kan inte nog betonas:

 • ”Utan frihet kan aldrig något sant bringas fram i den naturliga människan, inte heller kallas fram därifrån till den förnuftiga människan och där förbindas med det goda. Det är i ett tillstånd av frihet som allt detta sker, ty det är böjelsen för det sanna, sprungen fram ur det goda, som utgör friheten. Om man inte lär sig det sanna av böjelse för det – och således i frihet – inplanteras det inte i sinnet, än mindre lyfts det upp mot de inre delarna av sinnet för att där bli tro. All omdaning försiggår i frihet … Herren håller människan i frihet för att hon – såsom av sig själv och utifrån vad som är hennes eget – skall kunna få en böjelse för det som är sant och gott, och således bli född på nytt. ”
  AC # 3145

 

Oskuldsfullhet och kärlek
Det talas om inre skönhet och det är i sammanhanget av begreppet oskuld/oskuldsfullhet. Vi förstår detta från verkliga livet:

 • ”All skönhet är av det goda, vari oskuld finns. När själva det goda flödar från den invärtes människan in i den utvärtes människan åstadkommer det goda det som är skönt – och det är detta som är källan till all mänsklig skönhet.”
  AC # 3080

 

Änglarnas sällhet
Vi började att säga att det är svårt att begripa allt detta, men vår inre människa som ju håller på att formas till en ängel finner det allra största behag i detta:

 • ”För änglarna är sällheten, som kommer av visheten och förståndigheten, allt det som handlar om Herren.”
  AC # 3085:3

Den praktiska tillämpningen av detta är bl. a att bättre förstå sin Herre och Gud. Vi kan följa med i berättelsen som en kamp och seger, där Herren i Sitt Mänskliga till slut har hittat hem till Sig Själv.

 • “Herren såg och utforskade allt detta hos Sig från det Gudomliga, och av egen vishet och förståndighet … förde Han in sanningarna i det förnuftsgoda.”
  AC # 3116:1