4 juni, 2011

Besök från utlandet

Samtidigt som bygget pågick fick församlingen två besök, dels av Mr. Oswald E. Prince från London, dels av pastor Paul Sperry från staden Washington i Amerika. Prince var sekreterare för utländska Missionskommittén i England, och Sperry var sekreterare i kommittén för inre och yttre mission i Amerika.

Bägges besök var arbetsbesök med inriktning på att skaffa sig en rättvisande bild av kyrkobygget för att därmed kunna fatta det sista avgörande beslutet om utbetalning. Man hade efter Rundströms resa lovat att betala ut de ekonomiska medel som under närmare femtio år hade samlats in för ändamålet, men uppenbarligen behövde man se med egna ögon att allt stod rätt till.

När det gäller Prince står följande att läsa i Församlingsbladet: Hans resa ”hade till ändamålet … att taga närmare kännedom om … kyrkobygget, [samt] att träffa överenskommelse angående utbetalandet av den fond, som på sin tid insamlades i Amerika, ävensom en liknande mindre fond i England.” Sedan noterar man att engelsmannen var förundrad över lösningen med att ha bostäder i en kyrkobyggnad. Det var något helt nytt som inte förekommit någon annanstans.

Pastor Sperry hade samma uppdrag. Det var två saker han ville försäkra sig om. Det ena var att kalkylerna för bygget skulle vara rimliga och inte leda till att man halvvägs inte skulle klara av uppgiften. Kanske det var därför de utländska besökarna väntade med att resa till Sverige tills efter påbörjandet av kyrkobygget. Det andra var att man ville vara säker på att inte någon utanför församlingen skulle kunna komma åt fastigheten och pengarna. Sperry blev tydligen nöjd, ty följande rapporteras från överläggningarna: ”Sedan full enighet uppnåtts, undertecknades en överenskommelse, varför summan med det snaraste kan emotses.”

Pengarna betalades mycket riktigt ut i juli månad 1927, alltså inom mindre än två månader efter hans hemkomst.