4 juni, 2011

Rapporter och intryck

Rapporter i Sverige

Invigningen beskrevs i dagspressen landet runt. Så t ex skriver man några dagar före:

En högtidsdag för Nya Kyrkans svenska församling.
Den vackra nya kyrkobyggnaden vid Tegnérlunden kommer att invigas söndagen den 4 september. … Trots att det alltså är endast några dagar till högtidsdagen, återstår ännu en del att fullborda, innan kyrkan är färdig. … Högst upp prydes fasaden av en femuddig stjärna i de swedenborgska färgerna rödt och blått, avsedd att vid högtidliga tillfällen stråla i elektriskt ljus. En takryttare krönes av en gyllene sol.

I en annan tidning läser vi efter invigningen:

Sveriges ende religionsstiftare har fått sitt eget tempel.
En handfull anhängare ha levat som inhyseshjon i olika profana lokaler … Nu ha emellertid hans få men trogna anhängares bemödanden i fosterlandet att skapa sig en egen kyrka till sist krönts med framgång.  … Av Stockholms småkyrkor torde Swedenborgs Minneskyrka vara den mest lyckade. … Det vackra templet … var till trängsel fyllt vid [invigningen].

I den nykyrkliga pressen var detta självklart en enastående händelse. I sin ämbetsberättelse för år 1927 säger pastor Rundström mycket övertygande och upplyftande följande:

Fullbordandet av Swedenborgs Minneskyrka inleder en helt ny epok, ty från en undanträngd och föga uppmärksammad tillvaro har Nya Kyrkan med ens ryckt fram i teten bland de mera ansedda och i ögonen fallande kyrkosamfunden. Det förnäma och centrala läge, som den nya tempelbyggnaden fått jämte den imponerande yttre strukturen har i sin mån bidragit att göra Nya Kyrkans Svenska församling respekterad av utomstående.

Rapporter från andra länder

Också i utländska tidningar och tidskrifter förekommer rikligt med beskrivningar från invigningen, inte bara i den nykyrkliga pressen.

Under rubriken Utlandspressen får läsaren av Församlingsbladet tillgång till en del av allt som skrivits i utländska nykyrkliga tidskrifter, t ex följande från New Church Messenger och The New Church Herald:

I New Church Messenger för den 5 oktober 1927 står att läsa en artikel angående invigningen av Swedenborgs Minneskyrka, som förmedlats av Svensk-Amerikanska Nyhetsbyrån. Dessutom finnes en bild av entrén till kyrkan samt en notis, som i översättning lyder:

’Invigningen av Swedenborgs Minneskyrka i Stockholm, Sverige, har väckt mycken uppmärksamhet, icke endast i detta land utan i hela den kristna världen. Stockholmstidningarna ha haft utförliga beskrivningar av ceremonien, illustrerade av exteriörer och interiörer av kyrkan, och den Amerikanska förenade pressen, har sänt ut meddelanden genom Svensk-Amerikanska Nyhetsbyrån, vilka förekommit i talrika tidningar i Förenta staterna och Canada. Byrån underrättar oss även att ett fotografi av altaret har förvärvats av den välkända firman Underwood and Underwood och säkerligen kommer att offentliggöras i den amerikanska pressens illustrerade tidningar.’

Den Amerikanska nykyrktidningen The New Church Messenger för den 26 oktober 1927 ägnar så gott som hela tidningens utrymme åt invigningshögtidligheterna i Nya Kyrkan Svenska församling i Stockholm den 4 september och den därpå följande internationella Swedenborgskongressen. Pastor Rundströms invigningspredikan finnes också intagen i samma nummer. Det är i sanning ett talande vittnesbörd om de stora sympatier Nya Kyrkans Svenska församling åtnjuter i Amerika.

”Den engelska nykyrktidningen The New Church Herald ägnar i fyra på varandra följande nummer nämligen 5, 22, 29 oktober samt 5 november en utförlig skildring av själva invigningen såväl som kongressen efteråt. Generalkonferensens president Rev. H. G. Drummond skriver dessutom en välvillig rapport om högtidligheterna i därpå följande nummer. Allt detta visar med vilket intresse man i England följer Nya Kyrkans utveckling i Swedenborgs fädernesland. På Europas kontinent hava såväl franska som tyska nykyrktidningar ägnat stora utrymmen åt dessa händelser. Den franska tidsskriften Le Messager de la Nouvelle Eglise redogjorde redan i septembernumret för invigningen ifråga. Denna artikel har i översättning stått att läsa i föregående nummer av Församlingsbladet. Den tyska Monatblätter für die Neue Kirsche hade i oktober och novembernumret en längre sympatisk framställning av de minnesrika dagarna i Stockholm.

Intryck från några amerikanska gäster

Intresset för Minneskyrkan skulle hålla i sig. Det vittnar följande om:

I slutet av maj [1928] samt början av juni hade Nya Kyrkans Svenska församling i Stockholm glädjen att mottaga flera amerikanska gäster, nämligen Mr. George S. Warren med fru och brorsdotter från Boston, Mass. Och Mrs. E. Peterson från Saint Cloud, Minn. Mr. Warren, som tillhör de mera kända av Conventionens mecenater, hade företagit en omfattande resa genom Europa, och att han då även besökte Swedenborgs fädernesland samt den tempelbyggnad, som bär Swedenborgs namn, var helt naturligt. Mr. Warren så väl som hans hustru uttryckte sin odelade beundran för Swedenborgs Minneskyrka, vilken de i pastor Rundströms sällskap besökte. Då Warren icke blott är en framstående finansman utan tillika en hängiven medlem av Nya Kyrkan, hade han alla förutsättningar att bedöma icke blott våra ekonomiska dispositioner utan även de nykyrkliga synpunkter och symboler vi i Swedenborgs Minneskyrka inredning sökt ge uttryck åt. Våra utländska gäster funno i likhet med många andra, som besökt vårt tempel, en stämningsmättnad och rogivande känsla inuti kyrkan, och de stannade därför ganska länge där och lyssnade med stort intresse till beskrivningen av den i kyrkan förekommande symboliken.