4 juni, 2011

Rundströms resa till Amerika

Efter den nordenskjöldska donationen var nästa steg i förverkligandet av tempelbygget att övertyga nykyrkovännerna i Amerika och England om att släppa till de medel som ackumulerats där under många års insamlande alltifrån det första uppropet 1875.

Pastor Rundström menade att tiden nu var inne för ett personligt besök i Amerika och rapporterar i Församlingsbladet:

Under en längre tid ha förhandlingar pågått mellan kyrkorådet i Nya Kyrkans Svenska församling i Stockholm och Convention i Amerika angående utfåendet av en fond, vilken på sin tid insamlades av pastor Manby vid dennes besök i Amerika för byggandet av en minneskyrka åt Swedenborg i Stockholm. … För detta ändamål som för underhandlingar angående den ovannämnda fonden, avsedd att användas till inredning av kyrkobyggnaden, har kyrkorådet ansett lämpligt, att pastor detta år skulle besöka Amerika. Avresan skedde från Göteborg den 1 maj med ångaren Stockholm. Gudstjänsterna pågå under maj månad på vanligt sätt och upprätthållas av e.o. Hovrättsnotarien Erik Lundström.

En intressant och ganska anmärkningsvärd omständighet var att Rundström under den veckolånga resan över Atlanten vid två tillfällen höll gudstjänst ombord, och salen var fullpackad.

Att beslutet att skicka honom till Amerika satt långt inne visar följande anmärkning i Församlingsbladet:

Efter åtskilligt parlamenterande och bemötande av olika slag av invändningar, vilka gjordes mot en sådan resa, bestämdes det slutligen i kyrkorådet, att pastor Rundström skulle företaga resan ditut. Detta beslut kom till stånd tack vare att hovrättsnotarien Erik Lundström jämte fröken Åström och grosshandlare Hedbäck kraftigt understödde pastors yrkande.

Resan blev framgångsrik. Rundström imponerades av verksamheten i stort men framför allt av hur levande det svenska projektet var hos vännerna i Amerika. Han rapporterar till Sverige:

Många intressanta saker från Nya Kyrkans utbredning och tillväxt åskådliggjordes där på ett instruktivt sätt … Undertecknad förvånades att även finna ritningar till vårt nykyrkliga tempel i Stockholm, infattade i glas och ram samt upphängda på väggen, utom andra byggnadsprojekt av allmänt nykyrkligt intresse.

Avsikten med resan var fullt klar för amerikanarna och man gav honom det utrymme han och projektet förtjänade:

Att jag enligt programmet skulle hålla föredrag följande dag [hade] man utan vidare satt ut på det tryckta programmet. Det var min stora chans att för ett större auditorium framlägga planerna för vår vädjan till detsamma om ekonomiskt bistånd.

Rundströms föredrag väckte stort intresse och mottogs med kraftiga applåder, och syftet med resan hade helt klart uppnåtts. De ekonomiska tillgångarna skulle så småningom ställas till stockholmsförsamlingens disposition.