Ekonomin för tempelbygget

Önskemålet om att kunna bygga en kyrka i Stockholm levde hela tiden starkt hos de nykyrkliga inte bara i Stockholm utan i hela landet och även i utlandet. År efter år och flera gånger varje år rapporterades i Nya Kyrkans Tidning om medel som kommit in till Tempelfonden. Stora som små gåvor noterades med tacksamhet. Här är ett axplock:

Juli 1914
Af Fröken Gerty Billberg, Karlskrona, 10:–
I samband med detta står också en text med citationstecken men utan underskrift: ”Man hade blifvit så intresserad för att få ihop de 40.000 skattmästaren talat om i tidningen.”

Januari 1915
Handl. Hr Aug. Magnusson, Degeberga 500:-
Okänd vän, Utah 7,40

I december 1916 rapporterades om en donation på 2.000 kr efter den framlidne Apot. Fr. Montelin i Lund. Ytterligare en gåva bestod i att summan 2.000 kr skänktes till församlingen med förbehållet att räntan, 5 %, skulle betalas till gåvogivaren så länge hon levde – detta för att minska arvskatten och förenkla hanteringen för skattmästaren.

Tempelfondens behållning var per en 31/12:

 • 1900: 61.000
 • 1904: 69.000
 • 1905: 71.000
 • 1906: 75.082
 • 1907: 77,810
 • 1908: 83,377
 • 1912: 94,886
 • 1913: 101.057
 • 1914: 101.658
 • 1915: 102.221
 • 1918: 126,388

Sedan Manbys framstöt 1916 måste vi gå till 1922 för att se någon handlingskraft i frågan om tempelbygget. Det är här som beloppet 125.000 kr nämns som det felande beloppet för att man ska kunna sätta igång. David Rundström och F. G. Lindh, församlingens kassör, skriver i Nya Kyrkans Tidning:

”I det nya kyrkorådet (1922), som nu tagit församlingens angelägenheter om hand, har nu vid flera tillfällen dryftats nödvändigheten att så fort som möjligt bringa den gamla segslitna frågan om byggande av en kyrka för vår församling å vår dyrbara och välbelägna kyrkotomt vid Tegnérlunden till ett slutligt avgörande. Efter ingående beräkningar av församlingens tillgångar har man funnit, att det ännu fodras minst 125.000 kronor för detta ändamål. Det vore då meningen att bygga en mindre kyrka rymmande omkring 500 personer med lokaler för Bokförlaget och pastorsbostad. Där skulle också finnas en sal, särskilt avsedd för allmänheten att forska i Nya Kyrkans skrifter och våra rika samlingar av dokument rörande Nya Kyrkans historia och Swedenborgsforskningen i allmänhet samt i samband därmed lokaler för arkiv och bibliotek. Vi rikta därför en allvarlig och enträgen uppmaning till alla dem, som vilja se en svensk nationell Ny Kyrka utveckla sig på den goda grund, som redan finnes lagd av vår bortgångne oförgätlige, Pastor C. J. N. Manby, att ihågkomma vårt kyrkobygge med bidrag. … Vi ha goda förhoppningar att inom de närmaste två åren se kyrkobyggnadsfrågan nå sitt förverkligande i ett nykyrkligt tempel i Stockholm vid Tegnérlunden.”

Som vi redan konstaterat ovan var det alltså först, när Georgine Nordenskjöld 1924 övergick till den andliga världen och den stora donationen på 125.000 kr utbetalades, som saker och ting började hända. Vändpunkten beskrivs i protokollet från ordinarie kyrkostämma den 4 jan 1926:

Sedan följde en i Nya Kyrkans historia betydelsefull stund, då församlingens kassaförvaltare meddelade, att han samma dag för församlingens räkning fått mottaga den av O.W. Nordenskjöld testamenterade donationen, vilket satte församlingen i stånd att realisera en sedan nära ett halvt sekel närd plan att uppföra ett eget församlingshus med kyrkosal på en för ändamålet avsedd tomt, belägen i Tegnérlunden, vilken tomt, sedan åtskilliga år befunnit sig i församlingens ägo. Församlingen befullmäktigade kyrkorådet att vidta alla för byggnadens uppförande erforderliga åtgärder.

Senare under året, när beloppet utbetalats rapporteras detta:

I början av året erhöll församlingen … efter framlidna Georgine Nordenskjöld … Kr. 125,180:– avsedda för det länge planerade kyrkobygget, vilket församlingen nu sattes i stånd att påbörja.

Med denna nya utveckling såg förändringen i Tempelfonden ut så här:

 • 1923: 190,300
 • 1924: 190,300
 • 1925: 190,736

Vad vi ser här är att mycket lite kom till om man räknar bort den nordenskjöldska donationen.


Fonderna i England och Amerika

Av en redogörelse från Generalkonventionen i Amerika uppgick fonderna i där 1926 till $ 15.448 och ett år senare till $ 19.198. I England fanns det £ 203 år 1927.

Av det som redovisas för 1927 i resultaträkningen för Nya Kyrkans Svenska församling i Stockholm framgår att ”Gåvor till tempelfonden från USA och England” uppgår till 75.203:81 kr.

Med detta medtaget blir förändringen i Tempelfonden så här:

 • 1926: 315,916
 • 1927: 342,353

Kostnaderna för bygget

I revisionsberättelsen för 1927 ger revisorerna kyrkorådet det allra bästa betyg för hur de har skött tempelbygget. Följande siffror framgår av revisorernas redogörelse:

 • Byggnationskostnader 1926: 183,898:09 kronor
 • Byggnationskostnader 1927: 492,868:18 kronor
 • Totala Byggnationskostnader 1926-1927: 676,766:27 kronor
 • I balansräkningen är fastigheten upptagen till ett värde av: 618.000 kr
 • I balansräkningen är tomten upptagen till ett värde av: 82.000 kr
 • Totalt värde: 700.000 kr
 • I balansräkningen är inventarier upptagna till ett värde av: 10.000 kr

I den rapport som ges i New Church Life uppges kostnaden vara 530.000 kr, och tomten värderas till 83.000 kr. Tillsammans blir det 613.000 kr. Det motsvarade på den tiden $ 165.000. Man noterar också att 125.000 kr (33,500 dollar) kom från ”framlidna Fru Georgine Nordenskjöld.

Slutligen ska sägas att revisorernas omdöme var att allt skötts klanderfritt.