20 maj, 2011

Sverige blir nykyrkligt?

I Sverige menade en del att Swedenborgs tankar skulle komma att införlivas i den lutherska statskyrkan. Så undersökte t ex Hjalmar Kylén hur synen på Kristi gudom förändrats i riktning mot en nykyrklig syn. Därför kallade han sin bok «Swedenborgsreformation i Sverige under 1800-talets första decennier?»

Han inleder boken med att citera den rapport som den svenske kaptenen Jakob Olbers gav till den nykyrkliga konferensen i Derby 1829:

”… the general opinion in Sweden is represented to be, that the doctrines will gradually become known, through the instrumentality of the future Clergy, who, it is expected, will become receivers of them at the Universities, and will then communicate them to the public at large.”

Sedan går Kylén igenom ett antal exempel, där han tycker sig se hur synen på olika lärofrågor skiftar i riktning mot det nykyrkliga, bl a enheten i gudsbilden. I Göteborg höll Kylén ett föredrag1912 över ämnet Swedenborgs betydelse för svensk religionsfilosofi, där han menar, att Swedenborgs tankar satt djupa spår i Jacob Boströms filosofi, en filosofi som anses ha satt sin prägel på den efterföljande filosofiska forskningen i Sverige i mitten av 1800-talet.

En intressant kommentar finns i New Church Life 1887 i samband med en anmälan av teologie professorn i Uppsala, R. Sundelins bok Svedenborgianismens historia i Sverige under förra århundradet. Redaktören skriver bl a: ”Inte i något annat land har det gjorts så många, så upprepade och så framgångsrika försök att ingjuta de Nya Lärorna i den gamla etablerade organisationen. Inte i något annat land har en kyrkopolitisk omvälvning till förmån för Nya Kyrkan varit övervägd. Ingen annanstans har Nya Kyrkan blivit en fråga av nationellt intresse.” Ett exempel på vad skribenten åsyftar är kyrkoherde H. E. Norell i Söderhamn som 1858-61 anonymt gav ut tre häften kallade ”Det Nya Salem”, där Nya Kyrkans läror framställdes på ett lättfattligt sätt. Också professor G. Knös i Uppsala spred Nya Kyrkans läror anonymt med skriften Försök att utreda några viktiga frågor. Ett tillägg till skriften: Samtal med mig sjelf om verlden, menniskan och Gud. Den kom ut 1827.

Den nykyrkligt övertygade Ackatius Kahl, professor i Lund, var inne på samma tanke om Lärornas spridning på bred front. Han gav ut – anonymt han också – boken Nya Kyrkan och dess inflytande på Theologiens Studium i Sverige.

På många håll trodde man alltså att de nykyrkliga idéerna skulle tränga igenom i statskyrkan. Till och med den meningen fanns att man inte behövde göra så mycket för att sprida lärorna, eftersom de ändå skulle absorberas bland prästerskapet.