Swedenborg och de sju församlingarna i Asien

Swedenborg och de sju församlingarna i Asien

Predikan av pastor Göran Appelgren

”Se upp mot himlen, och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. … Så skall din säd bli.” 1 Mos 15:5

Läsningar:

Joh 10:7-10:
Jesus sade: Sannerligen, sannerligen, jag säger er: Jag är grinden in till fåren . Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom Mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Upp 3:7-13:
Skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia: Så säger den Helige, den Sannfärdige, Han som har Davids nyckel, Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa, men du har bevarat Mitt ord och inte förnekat Mitt namn … Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför skall jag bevara dig från prövningens stund, som skall komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Den som segrar skall jag göra till en pelare i Min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det. På honom skall jag skriva Min Guds namn och namnet på Guds stad, det Nya Jerusalem som kommer ned ur himlen, från Min Gud, och Mitt nya namn. Den som har öra, må höra vad Anden säger till församlingarna!
Översättning: Svenska Folkbibeln 1998

Uppenbarelseboken uppenbarad # 69 och 73:
Genom de sju församlingarna i Uppenbarelseboken beskrivs alla som är i den Kristna kyrkan, som har religion, och utav vilka den Nya Kyrkan, som är det Nya Jerusalem kan bildas. Den bildas av dem som vänder sig till Herren Allena, och dessutom gör bättring från onda verk.

De övriga som inte vänder sig till Herren Allena, på grund av en befäst förnekelse att Hans Mänskliga inte är Gudomligt, och som inte gör bättring från onda verk är visserligen i Kyrkan men har inte något av Kyrkan i sig. … Med de sju församlingarna förstås inte sju församlingarna utan Kyrkan i sin sammanfattning, vilken i sig själv är en, ;men skiftande allt efter mottagandet. De skiftningarna kan jämföras med de olika lemmarna och organen i en fullkomlig kropp, som likväl utgör ett. Ja, de kan jämföras med de inbördes olika juvelerna i en konungs krona. Därav härrör att den samfällda Nya Kyrkan med sina skiftande ting beskrivs av de sju församlingarna.

Himmel och helvete # 233:
Eftersom all makt har sitt upphov i sanningar från det goda finns det följaktligen alls ingen makt i falskheter från det onda. Alla i helvetet är i falskheter från det onda, och därför har de ingen makt mot det sanna och det goda.

Inledning

Det som står i Uppenbarelseboken är profetiskt och handlar om något som fick sin fullbordan i den andliga världen under den tid då Emanuel Swedenborg som ”Herren Jesu Kristi tjänare” fullföljde sitt uppdrag som uppenbarare av nya sanningar. I morgon, 29 januari, är det Swedenborgs födelsedag, och dagens predikan får tjäna som ett uppmärksammande av hans liv och gärning. Utan de skrifter som han nedtecknade med gudomlig inspiration skulle vi fortfarande famla i mörkret.
”Ditt öga är kroppens lykta. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker.” Luk 11:34-35

Sju församlingar i Asien

I början av Uppenbarelseboken skriver Johannes på Herrens uppdrag brev till sju församlingar i Asien. Alla sju tillsammans beskriver det andliga tillståndet i den kristna kyrkan vid tiden för den yttersta domen. Men de beskriver också möjligheterna för den kristna kyrkans återupplivande. När vi hör beskrivningarna av de sju församlingarna, är det tre aspekter som vi ska lägga märke till, bakgrunden, framtiden och tillståndet i nuet.

Bakgrunden är den kristna kyrkan, både sådan den var vid tiden för den yttersta domen för cirka 250 år sedan, 1757, och sådan den är idag. Lägg märke till att det är två helt olika saker.

Framtiden är förverkligandet av den profetiska texten om en ny sann kristenhet hos oss här på jorden. Tecknet för att detta kommer att förverkligas är att ”livets träd” återigen blir tillgängligt. Det ”står på båda sidor om strömmen med livets vatten” i staden det Nya Jerusalem. (Upp 22:1,2)

Och det tredje handlar om tillståndet i nuet. Idag står vi mellan gårdagen och morgondagen – mellan den Yttersta domen av den tidigare kristna kyrkan och den sanna kyrkan i framtiden.

Nya andliga möjligheter

När vi tänker på oss själva vet vi, att vi är medlemmar av en kyrklig organisation som bekänner sig till de uppenbarelser som förmedlats genom Emanuel Swedenborg i Herrens andra ankomst, och i de uppenbarelserna talas det tydligt om upprättandet av en ”ny kyrka”.

Med andra ord har vi ett löfte om en ny tid. Det löftet leder till en känsla av tacksamhet och ödmjukhet inför den Gudomliga försynens handlande. Vi kan känna tacksamhet för att värden har fått nya andliga möjligheter, och ödmjukhet därför att hela den kristna världen är inbjuden att bli en del av en ny kristen tanke.

De sju församlingarna i Uppenbarelse­­boken beskriver ”alla de i den kristna kyrkan, som har religion, och det är av dem som den Nya kyrkan kan bildas. (Uppenbarelseboken uppenbarad # 69) Swedenborg säger, att denna nya kyrka ”bildas av dem som går till Herren allena, och samtidigt gör bättring från onda verk” (Uppenbarelseboken uppenbarad # 69), det vill säga av dem som erkänner Herrens Gudomligt Mänskliga och som lever enligt de tio budorden. Det sägs till och med att de bland de sju församlingarna som ”är i en död gudsdyrkan” och som ”vanhelgar heliga ting” också är kallade till denna Herrens nya kyrka. (Uppenbarelseboken uppenbarad, kap 3, Innehåll)

En yttersta dom i andarnas värld

Detta nya är därför något mer än vi kanske tror. I Swedenborgs texter får vi höra att en yttersta dom ägde rum över livlösa läror inom den dåvarande kyrkan, där goda gärningar förringades och bilden av Herrens frälsningsverk förfalskades.

I och med denna yttersta dom i andarnas värld för mer än 250 år sedan förlorade de falska lärorna sin makt över människors och andars sinnen, och det ledde till ett nytt andligt klimat, både i den andliga världen och i det inre sinnet hos människor på jorden. Det handlar alltså inte om en dom över enskilda individer eller kyrkliga organisationer av idag. För nu för tiden finns det många människor, oändligt många, inom de kristna kyrkorna som söker efter läror med andligt liv, läror som talar till förståndet och pekar i riktning mot människokärleken.

Och de kommer att hitta fram till dem. Redan Jesaja profeterade om ett nytt andligt ljus: ”Bäckar med strömmande vatten skall flöda fram … Månens ljus skall vara som solens och solens ljus skall vara sju gånger klarare, som ett sjufaldigt dagsljus, när den dag kommer, då HERREN förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det fått.” (Jes 30:25-26)

En konungs krona

Och när vi tänker på framtiden, ska vi inte föreställa oss att den sanna Nya kyrkan kommer att vara en enda enad kyrkoorganisation världen över med likartade gudstjänstformer och ritualer. Visserligen är Kyrkan i Herrens åsyn En, men den uttrycker sig i många olika ormer. ”Den samfällda kyrkan kan liknas vid en konungs krona som består av många olika lysande ädelstenar.” (Uppenbarelseboken uppenbarad # 73) Det är därför som det är ”sju” kyrkor som breven i Uppenbarelseboken är skrivna till. Talet sju står för ”alla tänkbara ting hos människan som bildar kyrkan i henne.”

Lägg också märke till att alla är kallade, men då syftar det naturligtvis på dem som ”kan ta emot det Nya Jerusalems lära och som kan leva enligt den. (Uppenbarelseboken uppenbarad # 88) Det betyder att det finns något av en utmaning i att närma sig de nya lärorna. I Johannes’ brev till de sju församlingarna sägs det till alla, att det är något som de måste ”segra över”. Det betyder att de måste strida mot något som inte är i harmoni med de gudomliga lagarna. Men när den striden är vunnen kommer belöningen.

Belöning efter segern

För alla sju församlingar utlovas belöningar efter segern i de andliga strider som vi kallar frestelser, kort sagt efter självrannsakan och bättring. I dagens läsning läste vi brevet som skrevs till församlingen i Filadelfia. Deras belöning var att ”göras till pelare i Guds tempel.”

När vi tar allt detta i betraktande, kan vi föreställa oss att det sätt som Herren verkar på för upprättandet av en ny kristenhet är betydligt mer omfattande än vi någonsin kan fatta. Vi vet inte hur de människor som förebildas med de sju församlingarna i Uppenbarelseboken kommer att verka i vår värld. Vi vet att vi själva spelar en liten och förhoppningsvis konstruktiv roll i det arbetet.

Låt oss därför betrakta dagens text från Uppenbarelseboken och se hur den kan uppmuntra oss i våra försök att följa Herren och bli pelare i Nya Kyrkans tempel.

Davids nyckel som öppnar

När Herren talar till Filadelfia, säger Han att Han ”har Davids nyckel”. (Upp 3:7) Den nyckeln har makt att öppna och stänga både himmel och helvete. Den representerar Herrens Allmakt, en Allmakt som leder människan bort från det onda. Sedan öppnar Han himlen och leder in människan dit. Det är detta som är människans frälsning, ty ”att öppna himlen och stänga igen helvetet är det samma som att frälsa.” (Uppenbarelseboken förklarad # 205:1)

Detta är det huvudsakliga budskapet till församlingen i Filadelfia. Den som tar emot Gudomlig sanning från Herren leds till ett liv i människokärlek. Då kommer sanningen att verka som skydd mot det som är ont och falskt. Det var och är målet med att Herren i sin Andra ankomst gjorde det möjligt för Emanuel Swedenborg att förmedla dessa nya, livgivande andliga tankar.

Det budskapet understryks i brevet till Filadelfia med symbolen av en dörr. Dörrar nämns ofta i Ordet. Dörrar har också en stor betydelse i våra egna liv. Vi öppnar dem när vi vill träffa andra. Vi stänger dem när vi inte vill att de kommer in.

Herrens löfte

I brevet till Filadelfia säger Herren att Han ”har ställt en dörr öppen som ingen kan stänga”. (Upp 3:8) Det betyder att dörren till himlen är öppen och aldrig kommer att stängas. Ett sådant löfte kan enbart Herren ge. Och det löftet infrias när våra gärningar sker i människokärlekens namn, för då står våra liv i harmoni med den himmelska ordningen, och då är himlen öppen för oss. Men för att uppnå det måste vi givetvis göra en ansträngning, och när det väl är gjort kommer dörren att stå öppen och ingen kan stänga den. Våra ansträngningar består i att (1) vi vända oss till Herren (2) bekänner oss till Hans Gudomligt Mänskliga, Guds Son, (3) tror på Honom och (4) följer Hans bud.(Se Uppenbarelseboken förklarad # 208:2,3, 209:2) På det sättet leds vi närmre och närmre de himmelska sfärerna, och vi kommer undan för undan att fullkomnas i vishet och människokärlek.

Runt om i världen

Ju innerligare vår tro blir, desto mer verkningsfull kan vår roll bli i Herrens uppbyggande av sin Nya kyrka. Men vi kan också känna större glädje över det som händer i det större perspektivet, nämligen att de sjuförsamlingarna i Uppenbarelseboken växer upp runt om i världen på platser som vi tidigare inte har känt till. Ju mer vi kan uppleva att Herren har öppnat himlens portar för oss, desto mer kan vi glädja oss åt att frälsningens väg har breddats för alla människor, ty Herrens Andra ankomst sprider ljus i människors sinnen överallt i världen. Därför är dessa Herrens ord en uppmaning till alla som vill följa Honom:

”Så säger Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. ’Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga’.” Upp 3:7,8

Amen!