Emanuel Swedenborg

Under sin livstid var Emanuel Swedenborg känd för sin forskning inom naturvetenskap samt filosofi och skrev om vitt skilda saker som hjärnforskning och metallurgi.

I vår tid är det de andliga texterna som gör honom känd. Där talar han om människans psyke, gudsbegreppet och metafysiska storheter som himmel och helvete. Det har gjort honom känd över hela världen.

Swedenborg

Snabbfakta:

 • Emanuel Swedenborg föddes år 1688 i Stockholm
 • Hans far var pastor för kungens livregement medan hans mor, Sara Behm, gick bort när han bara var åtta år
 • Emanuel och hans familj flyttade så småningom till Uppsala där han började studera vid Uppsala universitet
 • Efter universitetsstudierna i Uppsala begav han sig ut på en femårig studieresa till England, Holland, Frankrike och Tyskland
 • Kort därefter gav han ut Sveriges första vetenskapliga tidskrift, Dædalus Hyperboreus
 • Swedenborg var en beundrad vetenskapsman och forskare, berömd över hela Europa
 • Vid 56 års ålder inledde han en andlig fas, då han genom drömmar och visioner talade med änglar, andar och avlidna personer och fick ett andligt uppvaknande
 • Han ansåg sig vara utsedd av Gud att skriva en himmelsk doktrin, baserad på en reformerad kristendom
 • Så småningom formades en kristen rörelse, Swedenborgianism, uppkallad efter Emanuel Swedenborg med ett särskilt fokus på monoteism och vikten av de tio budorden

Vem var Emanuel Swedenborg?

Redan som liten pojke hade Emanuel kontakt med en högre värld. Hans far, Jesper Swedberg, delade hans intresse för det mystiska. Familjen bodde i Stockholm med slottet Tre kronor inom synhåll, där fadern var pastor för kungens livregemente. Emanuels älskade mor, Sara Behm, lämnade jordelivet när han bara var åtta år. Jesper gifte om sig året efter med Sara Bergia, och de flyttade till Uppsala. Där gick Emanuel på universitetet och åkte sedan ut på en bildningsresa i Europa.

Emanuel Swedenborg

Efter hemkomsten blev han anställd av Karl XII och arbetade sedan med gruvindustrin, skrev lärda verk inom många områden och reste mycket. Vid en livskris i femtioårsåldern öppnades en ny väg i livet, och efter det skrev han en lång rad böcker inom det andliga området.

Swedenborgs tidiga år

Den 29 januari 1688 föddes han på Regeringsgatan i Stockholm, nära Jakobs kyrka där han också döptes. Han var son till Jesper Swedberg, pastor för kungens livregemente, och som senare blev professor i teologi i Uppsala och därefter biskop i Skara. Modern Sara Behm, kom från en familj med stora intressen inom gruvindustrin, vilket skulle skapa ett ekonomiskt oberoende för Swedenborg i vuxen ålder.

Familjen Swedberg flyttade till Uppsala, och Emanuel började på Uppsala universitet. Men snart blev fadern utnämnd till biskop i Skara. Swedenborg blev då inackorderad hos sin svåger Eric Benzelius d.y. som var gift med systern Anna. Benzelius kom att bli Swedenborgs beskyddare under hela sin levnad.

Efter universitetsstudierna i Uppsala begav han sig enligt den tidens bildningsideal ut på en femårig studieresa (1710-15) till England, Holland, Frankrike och Tyskland. Det var med en enorm vetgirighet han genomförde denna resa. Rapporter från hans möten med både vetenskapsmän och skickliga hantverkare samt beskrivningar av hans egna uppfinningar togs regelbundet emot av Collegium Curiosorum hemma i Uppsala.

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring Swedenborg, kristendomen, Jesus och mer? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Åren som uppfinnare och ingenjör

Efter hemkomsten arbetade han på rekommendation av Karl XII med Christopher Polhem. År 1715-17 gav han ut Sveriges första vetenskapliga tidskrift, Dædalus Hyperboreus. Där beskrev han tekniska uppfinningar gjorda av honom själv och Polhem.

Emanuel Swedenborg

Detta ledde till att Karl XII utnämnde honom till assessor vid Bergskollegium, den statliga myndighet som inspekterade gruvnäringen – den viktigaste näringen i Sverige vid denna tid. Detta blev hans huvudsakliga sysselsättning under många år, och under tiden vid Bergskollegium utvecklade Swedenborg en expertis på industriell framställning av järn och koppar, vilket ledde till stora förbättringar inom gruvindustrin.

Vid sidan av allt detta ägnade han stor möda åt författande inom både rent naturvetenskapliga ämnen som metallurgi och anatomi, men också inom den mer abstrakta vetenskapen som naturfilosofi och det som idag kallas psykologi.

Som representant för adeln deltog han dessutom i riksdagens arbete. Bakgrunden till adelskapet är att drottning Ulrika Eleonora 1719 adlade ett stort antal familjer, bl a Jesper Swedberg. Men eftersom Jesper representerade prästerskapet i fyrståndsriksdagen, kunde han själv inte bli adlad. Det blev hans barn som fick det privilegiet, och Emanuel som var äldste sonen var den som fick en plats vid riksdagarna. I samband med adlandet ändrades namnet från Swedberg till Swedenborg.

Åren som vetenskapsman

Precis som Isaac Newton var Swedenborg vetenskapsman och forskare och berömd över hela Europa. Swedenborg levde sitt vuxna liv under frihetstiden som också var upplysningstiden. Hans verk präglas av både tankens frihet och ett upplyst förstånd och visar på en enorm nyfikenhet på tillvaron i alla dess former. Den vetenskapliga produktionen var enorm, ett trettiotal böcker. Nästan allt han skrev, inklusive de teologiska verken, finns på Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm, där han blev invald som medlem på Linnés rekommendation. Det arkivet finns sedan 2005 upptaget på Unescos världsminneslista. Tidigare, numera framlidne, rektorn vid Stockholms universitet, Inge Jonsson, var den som var pådrivande i den saken.

För en del av de teorier han lade fram fick han erkännande, bl a nebulosateorin, dvs att solen är ursprunget till vårt planetsystem, vidare att ljus är vågformigt, och att magnetism och elektricitet hör ihop. Hans slutsatser om hur hjärnan fungerar har också fått ett starkt erkännande. Vad han tänkte ut kunde senare bevisas med mikroskop.

Sju revolutionerande idéer av Swedenborg

Emanuel Swedenborgs energi, nyfikenhet och produktivitet var enastående. De som har försökt fastställa IQ på historiska personer har placerat Swedenborg mycket högt upp. I den tekniska tidskriften Dædalus Hyperboreus lägger han fram flera av sina uppfinningar. Flera skulle inte vara möjliga att tillverka och få att fungera, men det visar på en vilja att utforska naturlagarnas alla möjligheter. En jämförelse med Leonardo da Vinci är inte alls fel.

1. U-båten

Under hans tid var krig något som var en självklar del av utrikespolitik. Mycket möda gick åt till att tänka ut nya sätt att bli starkare än fienden. Flera av hans uppfinningar har det som bakgrund. En u-båt är ett exempel. Att kunna närma sig ett fientligt krigsfartyg utan att synas skulle givetvis vara att lyfta taktiken till en helt ny nivå.

2. Flygplanet

Hans idé till ett fungerande flygplan är ett annat. Han förstod den grundläggande förutsättning som är den lyftkraft som en välvd vinge skapar. Men avsaknaden av motorer satte stopp för utvecklingen av hans tankar. Henry Söderberg, anställd vi Saab, skrev en informativ bok om detta projekt.

3. Slussar

Tillsammans med Polhem var han med och byggde eller utvecklade slussar på flera håll i landet.

4. Torrdockan

Torrdockan i Karlskrona finns fortfarande kvar. I första hand betjänade den underhåll av krigsfartyg.

5. Lyftkranen

En lyftkran som utnyttjar vattnets flytkraft var en annan idé.

6. Musikaliskt universalinstrument

Ett musikaliskt universalinstrument var ännu en idé. Orgeln är i viss mån detta, men han hade fler möjligheter i sitt tänkta instrument. Swedenborg var själv kunnig i orgelspel. I hans lusthus, som nu finns på Skansen finns hans lilla orgel kvar. Men han spelade också i kyrkan i Varnhem som organist. Idag har vi ”syntar”. Det är förverkligandet av Swedenborgs tanke.

7. Navigering för fartyg

Men det som upptog hans största uppmärksamhet var en dagsaktuell fråga, nämligen hur fartyg skulle kunna bestämma longituden långt ute till havs. Hans tanke handlade om att beräkna månens läge, vilket till slut visade sig vara omöjligt. Men han sysslade med denna uppgift i många år.

Swedenborgs andliga uppvaknande

När han var drygt femtio år växlade han över från det vetenskapliga till det andliga. Under en av sina många resor till Holland och England (1743-44), vid ca 56 års ålder, genomgick Swedenborg en livsavgörande, inre förändring. Hur det gick till beskriver han i Drömdagboken.

Emanuel Swedenborg

Det tog flera månader och var en stegvis förberedelse för att till slut kunna konstatera för sig själv, att det var, som han säger, Herren Jesus Kristus själv som uppenbarade sig för honom, och som förklarade att han nu skulle få ta emot nya andliga tankar direkt från en gudomlig källa. Till slut accepterade han, att han blivit kallad av till att bli budbärare mellan himmel och jord.

Teologiska skrifter

Från 1744 – han var 56 år – skedde en radikal förändring i hans syn på tillvaron. Efter att ha fått sin andliga syn öppnad fick han kunskap om vad livet efter detta handlar om. Han fick uppleva en annan dimension som han kallar den andliga världen. Han tilläts resa i den andliga världen och rapportera därifrån. Den resan fortsatte i drygt tjugofem år. Och det blev många böcker. Det handlar om lagar för människans inre liv, beskrivningar av himmel och helvete, teologi och en annorlunda, systematisk allegorisk tolkning av Bibeln.

Dessa verk, skrivna på latin, gav han ut under åren 1749-1771 i London och Amsterdam, fram till 1766 anonymt, därefter med sitt namn angivet, och på sitt sista verk, Sanna kristna religionen, med tillägget ”Herren Jesu Kristi tjänare”. Det var förbjudet att ge ut dem i Sverige eftersom statskyrkan ansåg dem vara villoläror. Men Swedenborg hävdade att han hade tagit emot all undervisning från Gud själv. Han samtalade med änglar och andar under mer än 25 år, men han upprepade vid flera tillfällen att han hela tiden stått under ett gudomligt inflytande. I Sanna kristna religionen # 779, säger han: ”Från den första dagen av min kallelse har jag inte tagit emot något som hör till denna kyrkas läror av någon ängel, utan från Herren allena, då jag läste Ordet (Bibeln).”

Swedenborgs sista år

År 1770 reste Swedenborg från Sverige för sista gången. Och 1771 avslutade assessorn vid Bergskollegium, Emanuel Swedenborg, det uppdrag han ”på gudomlig uppmaning” fått 1744, genom att i London ge ut Sanna kristna religionen, nästan tusen sidor som sammanfattar hela hans teologi.  Året efter, 1772, gick han över till den värld han andligen redan vistats i under många år.  Swedenborg var 84 år gammal när han dog. Han hade drabbats av en mindre hjärnblödning men var helt klar i tanke och känsla in i det sista. Han begravdes i Svenska kyrkan i London.

När det i början på 1900-talet blev bestämt att den kyrkan skulle rivas, fattades beslut om att flytta hans kvarlevor hem till Sverige. Det skedde under våren 1908. Under högtidliga former fördes kistan av pansarkryssaren Fylgia till Karlskrona och sedan vidare med tåg och processioner till Uppsala domkyrka. Där finns idag en vacker sarkofag i ett av gravkapellen inne i kyrkan – en värdig plats för en av Sveriges största gestalter genom tiderna.

Övriga fakta om Emanuel Swedenborg

Swedenborg har haft ett stort inflytande alltsedan sin egen tid på en lång rad områden, t ex filosofi och teologi (Kant, Kierkegaard m fl), litteratur (Blake, Strindberg m fl), konst (Kandinsky f fl), psykologi ( C G Jung), pedagogik (Samuel Wilderspin), ekologi (John Muir) och politik (C B Wadström och antislaveriet). 

Otaliga biografier har getts ut om honom. Han har också blivit föremål för opera och teater. 2011 satte Malmö opera upp Hemligheter av Jonas Forssell med libretto av Magnus Florin, där Swedenborg är huvudperson. Den fick ett varmt mottagande. Och hösten 2021 hade Kgl Dramaten en pjäs om Himmel och helvete på repertoaren, men det blev tyvärr inställd.

Bland kuriosa kan nämnas att han har gett upphov till tre gatunamn i Stockholm, Swedenborgsgatan, Assessorsgatan och Siargatan, alla i närheten av Mariatorget som han bodde i närheten av.

Swedenborg var själv ogift. Han hade friat till och blivit lovad Polhems dotter Emerentia, men när det blev uppdagat att hon redan var hemligt förlovad drog han tillbaka sitt frieri. Men han hade en i allra högsta grad positiv inställning till ”den äktenskapliga kärleken” som ju är titeln på en av hans böcker.

Är du nyfiken på mer intressant fakta kring Swedenborg, kristendomen, Jesus och mer? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 • Få våra senaste artiklar skickade till dig – rakt i inkorgen
 • Vi diskuterar religiösa såväl som filosofiska och existentiella frågor
 • Du kan avsluta prenumerationen när som helst

Artiklar relaterade till Emmanuel Swedenborg

 • Arcana Coelestia
  Arcana Cœlestia, som betyder Himmelska hemligheter, är det första av Emanuel Swedenborgs teologiska verk som publicerades.
 • Sara Behm
  Sara Behm blev bara 30 år gammal men var en varm och kärleksfull mor och medmänniska.
 • Jesper Swedberg
  I den här artikeln får du lära dig allt du behöver veta om Emanuel Swedenborgs far, Jesper Swedberg, och hans beundransvärda liv.
 • Emanuel Swedenborg
  Under sin livstid var Emanuel Swedenborg känd för sin forskning inom naturvetenskap och filosofi. I vår tid är det de andliga texterna som gör honom känd.
 • Swedenborgianism
  Swedenborgianism är en rörelse som tog sin början under andra hälften av 1700-talet och som idag finns över hela jorden.