Änglars närvaro hos människan

Att änglar finns är en självklar utgångspunkt i Swedenborgs skrifter och tänkande. Han säger utan att ha det minsta tvivel:

”Människan är så skapad att hon, samtidigt som hon lever i kroppen ska kunna tala med andar och änglar. Detta var vad som verkligen skedde i äldsta tider, ty eftersom människan är en med kropp klädd ande så är hon bland andar och änglar.” 

Frågan är hur den kommunikationen ser ut, och hör den bör vara.

Bakgrund om änglar och deras betydelse

Änglar har länge fascinerat och inspirerat människor i olika kulturer och trosuppfattningar. Dessa himmelska varelser betraktas som budbärare från Gud eller en högre makt. 

De uppfattas alltid som goda och symboliserar kärlek, tröst och beskydd, och man har uppfattningen att de är närvarande för att vägleda oss på livets resa. Att tänka sig att det finns änglar blir därför en källa till hopp och ljus i tider av prövningar och utmaningar. Deras osynliga existens upplevs som verklig och ger tröst och försäkran om att vi aldrig är ensamma i vår andliga resa.

Tron på änglarnas närvaro sträcker sig över geografiska och religiösa gränser

Många människor världen över har en stark tro på änglarnas närvaro och deras förmåga att kommunicera – ibland genom tecken. Denna tro sträcker sig över olika religiösa och andliga traditioner och betraktas som en koppling mellan den fysiska och den andliga världen. 

Människor som är öppna för tanken på änglars verkliga existens upplever ofta en djupare känsla av andlighet och tillit till att människans liv på jorden har ett ändamål. Denna tro sammanfaller ibland med tydliga tecken på en ängels närvaro. Det kan fungera som bevis på att man är älskad, får vägledning och skyddas av deras närvaro.

Några vanliga änglatecken och deras betydelse

Tecken från änglar är ofta osynliga för det yttre ögat, men ibland manifesterar de sig i naturen, i vardagen och även i drömmar. Här är några av de vanligast förekommande änglatecknen:

Regnbågen

Regnbågen är ett fängslande fenomen som ofta förknippas med ljus och kontakt med himlen. Den kan symbolisera hopp, tröst och inre frid. Att se en regnbåge kan upplevas som ett tecken från änglarna att de är nära och att de omger människan med kärlek och ljus för att ge stöd och uppmuntran på vår livsvandring.

Det finns en intressant koppling till bibelberättelsen om Noa, som efter den svåra färden i arken välkomnas av Gud, som säger: 

”När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden.”

Fjärilar

Fjärilar har länge varit förknippade med omskapande och andlig utveckling. Metamorfosen från larv, sedan puppa och till sist till fullt utvecklad fjäril är en symbolmättad bild för att förändring är möjlig och att genomlidandet av svåra perioder kan leda till ett andligt uppvaknande. 

Om vi ser en fjäril korsa vår väg eller landa på handen kan vi se det som en uppmuntra att omfamna förändring och växa på det andliga och personliga planet. 

Swedenborg beskriver denna metamorfos som ett uttryck för den inre förvandlingen från det jordbundna till det himmelska – något varje människa säkert innerst inne längtar efter.

Fåglar

Fåglarnas förmåga att flyga fritt symboliserar frihet och överblick. Att se en specifik fågel kan ha en särskild betydelse beroende på dess art. Till exempel kan en duva representera fred och hopp, medan en hök kan symbolisera mod och klarhet i tanken. 

När vi märker att en fågel verkar särskilt närvarande eller beter sig på ett ovanligt sätt kan det vara värt att reflektera över dess symbolik och om det är sätt för himlen och änglarna att säga något till oss på ett indirekt sätt. 

Det är vanligt att den som har förlorat en nära anhörig märker ett sådant ovanligt beteende hos en fågel och ser det som att ”det måste ha varit hon/han som villa säga adjö, eller tack för allt”.

Drömmar  och visioner

Drömmar är ett eget kapitel och de kan ha att göra med många olika saker. Försiktigtvis kan man tänka sig det är ett sätt för änglarna att kommunicera med oss på en djupare nivå. Drömmarnas symbolik kan vara avsedd att ge vägledning och tröst. När vi drömmer är det ibland som att vi öppnar en port till den andliga världen och tillåter änglarna att närma sig oss på ett mer subtilt och svårtolkat sätt.

I Bibeln finns det många berättelser om hur änglar kommer till människan i en dröm med ett bestämt budskap. Det bästa exemplet är nog när Josef, Marias make, fick uppmaningen att ta Maria till sig. Se Matteus, kap 1: 20-21: ”Du skall ge honom namnet Jesus.”

Drömmar och visioner hör ihop, men en vision är starkare och på något sett mer verklig, trots att det är en kontakt med den – ”overkliga” – andliga världen. ”Pröva andarna” står det i Bibeln. Upplevelsen kan uppfattas som en vision, men det är den andliga renheten hos människan som är med om den som avgör hur klar och sann visionen är.

Sammanfattning

Genom att vara öppna för att änglarna finns kan vi fördjupa vår andliga upplevelse av livet och känna änglarnas kärlek och omsorg på ett djupare plan. Det blir påminnelser om att det finns en helig och gudomlig närvaro som vägleder oss på livets resa, erbjuder tröst när vi behöver det som mest och hjälper oss att växa i vår egen inre visdom. 

Swedenborg sammanfattar allt detta så här: 

”Änglar sänds till människorna för att vaka över dem och för att leda dem bort från deras onda begärelser och från de tankar som hör samman med dessa och för att inge dem goda impulser, i den mån de är villiga att i frihet ta emot dessa.

På så sätt styr de människornas förehavanden genom att så mycket som möjligt avlägsna onda avsikter. När änglarna är hos människorna har de så att säga sitt tillhåll i människornas känslor, och de är nära en människa i den mån människan är i det goda som kommer från sanningar, men mer avlägsna allteftersom hennes liv fjärmar sig från detta goda.

Alla dessa änglarnas uppgifter är emellertid Herrens verk genom änglarna, ty änglarna ombesörjer dem inte av sig själva, utan gör dem från Herren. Det är av den anledningen som det i Ordet, i dess inre mening, med ”änglar” inte avses änglar, utan något som tillhör Herren. Det är också därför som änglarna i Ordet kallas ”gudar”.”

 • Vad är godhet?

  I följande artikel utforskar vi vad det väsentliga hos godheten är, hur den fungerar i våra liv och hur vi kan bli bättre på att stå upp för det goda.

 • Jesus uppståndelse

  Jesus död och uppståndelse är kristendomens mest betydelsefulla händelser. Vi tittar närmre på Bibelns berättelser och deras betydelse för världen.

 • Fri vilja – allt du behöver veta

  Många argumenterar för att vi har fri vilja, medan andra menar att våra val är förutbestämda av faktorer bortom vår kontroll.

 • Adam och Eva enligt Bibeln

  Berättelsen om Adam och Eva är en av de mest kända från Bibeln. De uppfattas som de första människorna på jorden, men riktigt så enkelt är det inte!

 • Vem skrev Bibeln?

  Bibeln är ett resultatet av tusentals år av återberättande och skrivande, sammanställt av flera olika författare.

 • Änglars närvaro hos människan

  Änglar har länge fascinerat och inspirerat människor i olika trosuppfattningar. Dessa himmelska varelser betraktas som budbärare från Gud eller en högre makt.